A study on integration and health in three languages (Data collection has now closed 20190501):

 • عربى

 • English

 • Svenska

 • # Student/Coordinator: Susan Ghalayini, Master's Program at Gothenburg University, Public Health Sciences, 2019
 • # Supervisor: John Chaplin Associate Professor. Inst. for Clinical Sciences, University of Gothenburg.
 • Bakgrund och syfte

  Vid Göteborgs universitet genomförs en Masters projekt enkätstudie kring hur personer upplever dagens samhälle i relation till livskvalitet, psykiskt välbefinnande, och socioekonomiska förhållanden.

  Förfrågan om deltagande

  Du tillfrågas härmed om deltagande om du har svenska, arabiska, eller engelska som modersmål och har erfarenheter av att leva i Sverige minst 12 månader.

  Vilka är riskerna?

  Det finns inga risker med att Du deltar i denna undersökning.

  Finns det några fördelar?

  > Det finns inga fördelar för dig personligen att delta i denna undersökning, men det ger oss möjlighet att få en ökad förståelse för hur man kan se på sin livssituation och ger oss ett referensvärde till vårt frågeformulären.

  Hantering av data och sekretess

  Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. De registreras med en studiekod och inte personnummer, namn eller något personidentifierbart data. Datamaterialet kommer att förvaras på säkert sätt, inlåst i brand- och stöldsäkert utrymme och kodnyckel kommer att förvaras åtskilt från data i lösenordsskyddade datorer. Hanteringen av dina uppgifter regleras av GDPR. Personuppgiftsombud vid Göteborgs universitet är Kristina Ullgren, telefon 031-786 10 92.

  Hur får jag information om studiens resultat?

  Studiens resultat kommer att sammanställas i en mastersavhandling och i en vetenskaplig artikel och kan sökas via internet.

  Medverkan är frivillig och du kan när som helst, avbryta undersökningen.

  Background and purpose

  At the University of Gothenburg, a Master's Project is being conducted on how people experience today's society in relation to quality of life and socio-economic conditions.

  This request for participation

  We would like to survey people who are adult (over 18 years), have Swedish, Arabic, or English as a mother tongue and experience of living in Sweden for greater than 12 months.

  What are the risks?

  There is no risk associated with participate in this study.

  Are there any benefits?

  There are no benefits for you personally but it allows us to gain an increased understanding of the life situation of people in Sweden and provides a reference value for our questionnaires.

  Data and privacy management

  Your responses will be treated protected so that unauthorized persons will not be able to access them. Responses are registered with a study code and not a personal number, name or any person-identifiable data. The data will be stored safely, locked in fireproof and anti-theft room, and the code key will be stored separately from the data in password-protected computers. The management of your data is regulated by GDPR. The personal Information Officer at the University of Gothenburg is Kristina Ullgren, telephone +46 31 786 10 92.

  How do I get information about the study's results?

  The study results will be compiled in a Master's thesis and a scientific article, which can be found through the internet.

  Participation is voluntary and you can cancel at any time without explanation.